Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Belasting op het niet-selectief ophalen van afval

Net Brussel is een belasting verschuldigd op het niet-selectief ophalen van afval.

De belasting heeft geen betrekking op de selectieve afvalophaling, afval waarvoor een terugnameverplichting geldt en organisch afval.

Meld u aan voor uw persoonlijke situatie!

BF Dechets collecte Image

Wie moet de belasting betalen?

Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel) betaalt de belasting.
BF PRI Who Pays Image

Hoe wordt de belasting berekend?

De belasting is vastgesteld op 29,00 EUR per ton verbrande afvalstoffen, boven een grens van 50% van het totaalgewicht van het niet-selectief opgehaald afval.
ETDE Permits Image

Welke vrijstellingen zijn er?

De volgende afvalstoffen komen niet in aanmerking voor de berekening van de belasting:

  • Veegvuil

  • Afvalstoffen die selectief worden opgehaald door het Agentschap met het oog op hun hergebruik of recycling of, in voorkomend geval, door een van zijn onderaannemers

  • Afvalstoffen die selectief worden opgehaald door verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen met sociaal oogmerk erkend en gesubsidieerd door het Gewest, met het oog op hun hergebruik of recycling

  • Afvalstoffen die selectief worden opgehaald door de gemeenten met het oog op hun hergebruik of recycling

  • Batterijen en accu's, vervallen geneesmiddelen, banden, voedingsvetten en -olie en elektrische en elektronische afvalstoffen van huishoudens die door detailhandelaars in het kader van de terugnameplicht op het gebied van het Gewest ingezameld worden

  • Organische afvalstoffen die behandeld worden in wijkcomposteercentra.

BF PRI How Is It Calculated Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

De procedure hangt af van het jaar waarop de belasting betrekking heeft (dat is niet noodzakelijk het jaar waarin uw aanslagbiljet verstuurd werd). Deze informatie vindt u op uw aanslagbiljet:

De belasting betreft een aanslagjaar vóór 2023

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken (binnen 30 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);

  • Beroep aantekenen tegen eenv aanslagbiljet bij de directeur-generaal (binnen 6 maanden vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2023

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing of over een rechtzetting overmaken (binnen 31 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);

  • Een bezwaarschrift indienen tegen een aanslagbiljet bij de directeur van de directie Inkohiering (binnen 186 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).