Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Gewestbelasting op de bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten

Een jaarlijkse belasting wordt geheven op de bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd of geïnstalleerd zijn.
Onder bank- en financieringsinstelling wordt verstaan: elke instelling, hoofdzetel of bijhuis, toegankelijk voor het publiek en die hoofdzakelijk deposito-, financierings-, krediet-, spaar- of wisselverrichtingen uitvoeren.
Onder bankautomaat wordt verstaan: elk toestel dat op de openbare weg of elke plaats voor het publiek toegankelijk, kan gebruikt worden en dat toelaat geldopnemingen en/of deposito- of betaalverrichtingen uit te voeren.
De belasting is verschuldigd op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Meld u aan voor uw persoonlijke situatie!

ETBA Teaser Image

Wie moet de belasting betalen?

De persoon die op 1 januari van het aanslagjaar de uitbater of, bij gebreke hiervan, de eigenaar is van een:

  • bank- of financieringsinstelling gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • bankautomaat geïnstalleerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
BF PRI Who Pays Image

Hoe wordt de belasting berekend?

Voor 2024 bedraagt de belasting:

  1. 3521.40 EUR per instelling;
  2. 1173.80 EUR per bankautomaat.
BF PRI How Is It Calculated Image

Welke vrijstellingen zijn er?

Zijn niet onderworpen aan de belasting:

  • bank- of financieringsinstellingen met maximum één loket en waar maximum één persoon onder een voltijds contract werkt;
  • kantoren van notarissen, verzekeringsagenten en makelaars.

Indien u voldoet aan deze voorwaarden, moet u dit vermelden in uw aangifte.

BF PRI Exceptions Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

De procedure hangt af van het jaar waarop de belasting betrekking heeft (dat is niet noodzakelijk het jaar waarin uw aanslagbiljet verstuurd werd). Deze informatie vindt u op uw aanslagbiljet:

De belasting betreft een aanslagjaar vóór 2022

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken (binnen 30 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
  • Beroep aantekenen tegen een aanslagbiljet bij de directeur-generaal (binnen 6 maanden vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2022

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing of over een rechtzetting overmaken (binnen 31 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
  • Een bezwaarschrift indienen tegen een aanslagbiljet bij de directeur van de directie Inkohiering (binnen 186 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).