Ga naar inhoud Ga naar navigatie
M2 picture image

Aanmelden op MyTax: rechtspersonen

Moet je fiscale zaken regelen voor een rechtspersoon? Registreer je dan eerst als mandataris. Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax als rechtspersoon’.

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is ten laste van:

  • De houder van een milieuvergunning op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 januari van het aanslagjaar. Indien deze houder onbekend of insolvabel is, is de eigenaar van de inrichting, waarvoor de vergunning werd bekomen, gehouden tot de betaling van deze belasting.
  • Ook de uitbater van een gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichting van klasse 1 of 2 waarvoor geen vergunning werd aangevraagd, is de belasting verschuldigd. Indien deze uitbater onbekend of insolvabel is dan kan de eigenaar van deze inrichting worden aangesproken voor de betaling van deze belasting.

BF PRI Who Pays Image

Wat te doen bij wijziging van de vergunning of van de houder?

Voor bijkomende inlichtingen of wijzigingen betreffende:

  • Milieuvergunningen van klasse 1, kan u contact opnemen met Leefmilieu Brussel.

Formulieren voor aanvraag van raadpleging van milieuvergunning, stopzetting van activiteit en wijziging houder.

Wanneer en hoe wijzig ik mijn milieuvergunning?

  • Milieuvergunningen van klasse 2, kan u contact opnemen met het gemeentebestuur van de plaats van de uitbating (dienst Milieuvergunningen).

Formulieren voor aanvraag van raadpleging van milieuvergunning, stopzetting van activiteit en wijziging houder.

Wanneer en hoe wijzig ik mijn milieuvergunning?

ETDE Permits Image

Hoe wordt de belasting berekend?

Het belastingbedrag wordt berekend op basis van de oppervlakte van het uitbatingsgebied, het aantal rubrieken die zijn opgenomen in de milieuvergunning en het aantal inrichtingen.

In functie van de oppervlakte nodig voor de uitbating:

Oppervlakte
1 Rubriek
≤ 5 are
231,70 EUR
Tussen 5 en 10 are
463,30 EUR
Tussen 10 en 100 are
926,50 EUR
> 100 are
2316,20 EUR
Als de vergunning betrekking heeft op meerdere rubrieken, wordt het bedrag van de belasting verdubbeld.
Samengevat
Oppervlakte
1 Rubriek
>1 Rubriek
≤ 5 are
231,70 EUR
463,40 EUR
Tussen 5 en 10 are
463,30 EUR
926,60 EUR
Tussen 10 en 100 are
926,50 EUR
1853,00 EUR
> 100 are
2316,20 EUR
4632,40 EUR

Indien er meerdere inrichtingen van klasse 1 of 2 zijn, wordt de belasting vermenigvuldigd met het aantal inrichtingen.

De belasting is verschuldigd op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

BF PRI How Is It Calculated Image

Welke vrijstellingen zijn er?

  • De belasting is niet verschuldigd indien de inrichting of de uitbating gedurende het ganse aanslagjaar buiten werking is geweest.
  • De belasting wordt met de helft verminderd wanneer het gaat om land- en tuinbouwbedrijven.

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die bepaald zijn in de ordonnantie, kunt u vrijgesteld worden.

U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij Brussel Fiscaliteit binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de zevende dag na de verzending van het aanslagbiljet.

BF PRI Exceptions Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

De procedure hangt af van het jaar waarop de belasting betrekking heeft (dat is niet noodzakelijk het jaar waarin uw aanslagbiljet verstuurd werd. Deze informatie vindt u op uw aanslagbiljet.):

De belasting betreft een aanslagjaar vóór 2022

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken (binnen 30 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
  • Beroep aantekenen tegen een aanslagbiljet bij de directeur-generaal (binnen 6 maanden vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2022

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing of over een rechtzetting overmaken (binnen 31 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
  • Een bezwaarschrift indienen tegen een aanslagbiljet bij de directeur van de directie Inkohiering (binnen 186 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).