Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Belasting op niet-residentiële oppervlakten

De belasting op niet-residentiële oppervlakten is een jaarlijkse belasting verschuldigd door de houder van een zakelijk recht op een bebouwde eigendom (of een gedeelte ervan) die niet voor bewoning bestemd is.

Via ons platform kunt u uw aangiften indienen, betalingen uitvoeren en, in het algemeen, brieven ontvangen en versturen.

Log in voor uw persoonlijke situatie!

BF M2 Teaser Image

Tutorial: Belasting op niet-residentiële oppervlakten

Ontdek hoe je je belasting op niet-residentiële oppervlakten beheert op MyTax.

Aanmelden op MyTax: rechtspersonen

Moet je fiscale zaken regelen voor een rechtspersoon? Registreer je dan eerst als mandataris. Bekijk de video ‘Aanmelden op MyTax als rechtspersoon’.

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is ten laste van wie op 1 januari eigenaar is (in volle eigendom) van een bebouwde eigendom (of een gedeelte ervan). Bij gebrek aan een volle eigenaar is de belasting verschuldigd door de erfpachter, de vruchtgebruiker, de opstalhouder of de houder van een recht van gebruik.

BF PRI Who Pays Image

Hoe wordt de belasting berekend?

De belasting op niet-residentiële oppervlakten wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte.

Voor 2024 bedraagt de belasting 10,60 EUR per m² vloeroppervlakte boven de eerste 300 m², of de eerste 2500 m² als het gaat om oppervlakten bestemd voor industriële of ambachtelijke activiteiten.

Het bedrag van de belasting is echter beperkt tot 14% van het (geïndexeerd) kadastraal inkomen van (het gedeelte van) de bebouwde eigendom waarvoor de belasting verschuldigd is.

BF PRI How Is It Calculated Image

Welke vrijstellingen zijn er?

Zijn vrijgesteld van de belasting de gebouwen of gedeelten ervan:

  1. die dienen voor onderwijsinstellingen georganiseerd of gesubsidieerd door de overheid;

  2. die dienen voor erediensten of gebruikt worden door religieuze gemeenschappen waarvan de godsdienst door de Staat erkend is, of dienen als vrijzinnige centra;

  3. die dienen voor ziekenhuizen, klinieken, poliklinieken, liefdadigheidsinstellingen en activiteiten van maatschappelijke hulpverlening en gezondheidszorg zonder winstoogmerk die worden bestuurd door personen gesubsidieerd of erkend door de overheid;

  4. die dienen voor culturele of sportactiviteiten zonder winstoogmerk en gesubsidieerd of erkend door de overheid;

  5. die dienen voor openbare of privé-inrichtingen zonder winstoogmerk bestemd voor:
    - de collectieve huisvesting van wezen, bejaarden, personen met een handicap of jongeren;
    - kinderopvang middels een erkenning door het “Office de la Naissance et de l'Enfance” of “Kind en Gezin”;

Zijn eveneens vrijgesteld van de belasting: gebouwen waar regelmatig de plenaire vergaderingen van het Europees parlement, het federaal parlement (Kamer of Senaat), een gewestraad, een gemeenschapsraad, een raad van een gemeenschapscommissie, een provincieraad, een gemeenteraad, een raad voor maatschappelijk welzijn worden gehouden.

BF PRI Exceptions Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

Uw aanvraag betreft een aanslagbiljet vanaf 2022
U kunt:

Uw opmerkingen betreffende een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken (binnen 31 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van de kennisgeving);

Uw opmerkingen betreffende een rechtzetting overmaken (binnen 31 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van de rechtzetting);

Bezwaar indienen tegen een aanslagbiljet (binnen 186 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. U dient dit bezwaar in bij de directeur van de directie Inkohiering.

Uw aanvraag betreft een procedure voor een aanslagbiljet tot 2021
U kunt:

Uw opmerkingen betreffende een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken (binnen 30 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van de kennisgeving);

Beroep aantekenen tegen een aanslagbiljet (binnen 6 maanden vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet). Dit beroep wordt aangetekend bij de directeur-generaal.