Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Gewestbelasting op aanplakborden

Een belasting wordt geheven ten laste van de natuurlijke of rechtspersonen door wiens tussenkomst aanplakborden zijn geplaatst op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de bestaande toestand op 1 januari van het belastingjaar.

Meld u aan voor uw persoonlijke situatie!

BF PAPU Teaser Image

Welke zou mijn belastingbasis zijn?

 • Elke constructie (alsook de muren of gedeelten van muren en de omheiningen) langs de openbare weg, of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen door middel van aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel;

 • Elk mobiel paneel dat op de openbare weg in omloop wordt gebracht of vanop de openbare weg zichtbaar is.

ETDE Permits Image

Hoe wordt de belasting berekend?

De belasting (index 2022) bedraagt:

 • 0,10 EUR per dm2 per vast aanplakbord;

 • 563,50 EUR per mobiel aanplakbord.

De belasting wordt berekend op basis van de nuttige oppervlakte (de oppervlakte die voor het aanplakken kan worden gebruikt) van het bord, met uitzondering van de omlijsting.

Wat de aanplakking op de muren of gedeelten van muren betreft, is alleen het gedeelte belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt gebruikt. Voor de borden met meerdere vlakken wordt de belasting vastgesteld volgens de oppervlakte van alle zichtbare vlakken.

BF PRI How Is It Calculated Image

Welke vrijstellingen zijn er?

De belasting is niet verschuldigd voor:

 • de aanplakborden vastgehecht aan de handelshuizen en bestemd voor het bevorderen van de verkoop van hun producten;

 • de borden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten;

 • de borden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen;

 • de vaste borden die enkel en alleen gebruikt worden naar aanleiding van bij de wet bepaalde verkiezingen;

 • de borden geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening;

 • de vaste aanplakborden uitsluitend gebruikt door groeperingen van culturele of sportieve aard.

Indien u voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden, dient u hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij Brussel Fiscaliteit binnen de 186 dagen, te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

BF PRI Exceptions Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

De belasting betreft een aanslagjaar van vóór 2022

U kunt:

 • Uw opmerkingen betreffende een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken binnen 30 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van de kennisgeving.
 • Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kunt u een bezwaar indienen bij de Directeur van de directie Inkohiering (met de vermelding “BEZWAAR” als onderwerp), en dit per post, per mail of online via MyTax, binnen de termijn van 6 maanden vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2022

U kunt:

 • Uw opmerkingen betreffende een ambtshalve heffing of een rechtzetting overmaken, binnen een termijn van 31 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van de kennisgeving.
 • Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kunt u een bezwaar indienen bij de Directeur van de directie Inkohiering (met de vermelding “BEZWAAR” als onderwerp), en dit per post, per mail of online via MyTax, binnen de termijn van 186 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.