Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door:

 • De houders van een milieuvergunning die er bij de aanvraag tot verlenging of nieuwe vergunning voor gekozen hebben een of meerdere overtollige parkeerplaats(en) te behouden;
 • Personen die dergelijke parkeerplaatsen behouden of aangelegd hebben zonder vergunning of in overtreding van de bepalingen van hun milieuvergunning.

BF PRI Who Pays Image

Hoe is de belasting berekend?

Het bedrag van de belasting wordt verkregen door het vermenigvuldigen van een basisbedrag, vastgesteld op grond van de zone waarin het gebouw gelegen is, met het aantal overtollige parkeerplaatsen.

Het basisbedrag is het volgende:

 • Voor gebouwen in zones met een zeer goede bediening door het openbaar vervoer: 450 EUR;
 • Voor gebouwen in zones met een goede bediening door het openbaar vervoer: 350 EUR;
 • Voor gebouwen in zones met een gemiddelde bediening door het openbaar vervoer: 250 EUR.

De basisbedragen zijn geïndexeerd.

Voor de volgende jaren wordt het basisbedrag jaarlijks met 10% verhoogd gedurende de hele geldigheidsduur van de vergunning. Deze verhoging is cumulatief over een periode van 15 jaar.

Het jaarlijks met 10% verhoogde bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal overtollige parkeerplaatsen.

Voor illegale parkeerplaatsen wordt het bedrag van de belasting verdubbeld. Indien die plaatsen behouden worden of een nieuwe inbreuk tijdens een daaropvolgend jaar gepleegd wordt, wordt het bedrag van de belasting verdrievoudigd.

ETDE Permits Image

Welke vrijstellingen zijn er?

De belasting is niet van toepassing op:

 • De parkeerplaatsen bestemd voor een woonfunctie;
 • De parkeerplaatsen die fungeren als publieke parking;
 • De parkeerplaatsen die exclusief bestemd zijn voor ambachts-, nijverheids-, logistieke, opslagactiviteiten of voor activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, voor handelszaken, voor groothandel, voor grote speciaalzaken, voor voorzieningen van collectief belang of van openbare dienst en voor hotelinrichtingen.
 • De parkeerplaatsen die exclusief bestemd zijn voor taxidiensten.

BF PRI How Is It Calculated Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

De procedure hangt af van het jaar waarop de belasting betrekking heeft (dat is niet noodzakelijk het jaar waarin uw aanslagbiljet verstuurd werd). Deze informatie vindt u op uw aanslagbiljet:

De belasting betreft een aanslagjaar vóór 2023

U kan:

 • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken (binnen 30 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
 • Beroep aantekenen tegen een aanslagbiljet bij de directeur-generaal (binnen 6 maanden vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2023

U kan:

 • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing of over een rechtzetting overmaken (binnen 31 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
 • Een bezwaarschrift indienen tegen een aanslagbiljet bij de directeur van de directie Inkohiering (binnen 186 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).