Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Belasting op verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen

Een belasting wordt geheven op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het gaat om de verdeelapparaten die geplaatst zijn langs de openbare weg of op privé-eigendom, toegankelijk vanaf de openbare weg en waarvan alle motorvoertuigen kunnen worden bevoorraad.
De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar, op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Meld u aan voor uw persoonlijke situatie!

BF POCA Teaser Image

Hoeveel bedraagt de belasting?

De tarieven verschillen naargelang het type apparaat.

  • Vast apparaat: 70,50 EUR;

  • Beweegbaar apparaat (zowel de tank, de teller als het bedieningspunt kunnen in zijn geheel verplaatst worden): 14,10 EUR;

  • Automatisch apparaat (elke pomp verbonden aan een apparaat waarmee betalingsverrichtingen kunnen worden uitgevoerd): 234,80 EUR.

Opmerking: Een apparaat voorzien van meerdere tellers met daarop aangesloten slangen, wordt geacht zoveel belastbare eenheden te omvatten als er aangesloten slangen zijn.

ETDE Permits Image

Hoe wordt de belasting berekend?

Jaarlijks verzendt Brussel Fiscaliteit een aangifteformulier aan de belastingplichtigen. De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen op 1 oktober van het aanslagjaar, moeten er een aanvragen vóór 31 december van het aanslagjaar.

Voor zover de belastingplichtige de aangifte indient binnen de termijn, zal de belasting gebeuren op basis van grondig onderzoek van de verklaarde gegevens. Er kan een rechtzetting plaatsvinden.

Indien de belastingplichtige het aangifteformulier niet heeft ingediend binnen de termijnen, of de procedureverplichtingen niet heeft hebben gerespecteerd, zal Brussel Fiscaliteit overgaan tot de ambtshalve heffing op basis van de elementen waarover zij beschikt.

BF PRI How Is It Calculated Image

Welke vrijstellingen zijn er?

Zijn niet onderworpen aan de belasting:

  • de installaties uitsluitend gebruikt door de eigenaar en door zijn aangestelden of bedienden;

  • de installaties die loodvrije benzine verdelen.

Indien u voldoet aan de in de ordonnantie bepaalde voorwaarden, kan u vrijgesteld worden. Om die vrijstelling te genieten, dient u deze schriftelijk aan te vragen bij Brussel Fiscaliteit binnen een termijn van 186 dagen, te rekenen vanaf de zevende dag die volgt op de verzending van het aanslagbiljet.

BF PRI Exceptions Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

De belasting betreft een aanslagjaar van vóór 2022

U kunt:

  • Uw opmerkingen betreffende een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken binnen 30 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van de kennisgeving.
  • Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kan u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal (met als onderwerp “BEZWAARSCHRIFT”). Dit kan per post, per mail of online op MyTax, binnen de termijn van 6 maanden vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf aanslagjaar 2022

U kunt:

  • uw opmerkingen betreffende een ambtshalve heffing of een rechtzetting overmaken, binnen een termijn van 31 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van de kennisgeving.
  • Als u niet akkoord bent met het bedrag van de belasting, kan u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur Inkohiering (met als onderwerp “BEZWAARSCHRIFT”). Dit kan per post, per mail of online op MyTax, binnen 186 dagen vanaf de 7de dag volgend op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.